פתיחת התפריט הראשי

סעיף בעריכה


(א) בשפתיו:    אבל אם הרהר בלבו לא יצא נ"ל דאם מחמת חולי או אונס אחר קרא בלבו יצא כמו בעל קרי מ"א. מצאתי למה אין ף בבה"מ לפי שכל מי שבירך בה"מ בכוונה אין שולט בו לא אף ולא קצף וכו' ומזונותיו מצוין לו בריוח ובכבוד כל ימיו ספר החינוך עטרת זקנים והמדקדק יזהר לברך דוקא תוך הספר ולא בע"פ ב"ח. (כתב בס' חסידים מעשה באחד שמת ונתגלה בחלום לאחד מקרוביו וא"ל בכל יום דנין אותי על שלא הייתי מדקדק לברך כל הברכות בכוונת הלב כו' ע"ש ובספר אליהו רבה).

סעיף דעריכה


(ב) בה"מ:    עיין סי' צ"ט ס"א. ולכתחלה יברך קודם שיבא לידי כך עיין מ"א.

סעיף העריכה


(ג) שכור:    עיין ט"ז וביד אהרן.