באר היטב על אורח חיים קיא

סעיף א עריכה

(א) תפתח:    אבל במוסף ובמנחה מותר לומר פסוקים קודם ה' שפתי תפתח אבל לא אח"כ דפסוק זה מכלל התפלה הוא ל"ח. מ"א. (אמר המגיה א"כ לא יפה עושים העולם שאומרים פסוק כי שם ה' אקרא אחר פסוק ה' שפתי תפתח).

(ב) אמן:    אבל לקדיש ולקדושה אינו מפסיק כמ"ש ס"ו ס"ט.

סעיף ב עריכה

(ג) תפתח:    ר"ל בלחש.

סעיף ג עריכה

(ד) עדיף:    אבל בערבית אינו כן אלא יתפלל עמהם ואח"כ קורא ק"ש כמ"ש בסי' רל"ו סעיף ג' ע"ש.