באר היטב על אורח חיים עב

סעיף א עריכה

(א) בהם:    פי' שיש חבורות מזומנים לכך. דלא כלבוש שפירש דהיינו הסמוכים למטה מג"א. וכ' ר"י אע"פ שיש לאחרונים לקרות בעוד שנושאים הראשונים אפ"ה פטורים מפני דלפעמים נמלכין ונותנין להם לשאת ולפיכך אין להם להתחיל. ע"ת.

סעיף ב עריכה

(ב) לק"ש:    משמע דאפי' סמוך לק"ש של ערבית שזמנו כל הלילה נמי אין מוציאין. והר"י כ' דאין להחמיר בק"ש של ערבית. וכ"כ המ"א דאם לא יקברוהו היום יעבור על לא תלין. אם הוא מפלג המנחה ולמעלה יקרא ק"ש ויקברנו אח"כ עסי' רל"ה. מ"א.

(ג) מפסיקין:    ואפי' התחילו בתר דמטי זמן ק"ש אין מפסיקין. פר"ח.

סעיף ד עריכה

(ד) יתחילו:    ויקראו מה שיוכלו. ב"ח.

(ה) שהות:    ואם לאו יקרא קריאת שמע קודם כיון שעדיין לא התחילו במצות תנחומין. מ"א.