באר היטב על אבן העזר קסח

סעיף ב

עריכה

(א) והחזירה:    ע"ל סי' קס"ו ס"ק ד' מ"ש מזה על הב"ח ודו"ק.