באר היטב על אבן העזר קמה

סעיף בעריכה

(א) היום:    לכאורה קשה למה אמרינן אם אמר כתבו לאחר שבוע דכותבים מיד אחר שבוע כיון שכל השנה שאחר השבוע בכלל אחר השבוע. שהוא כוונתו על סוף השנה ב"ש.

סעיף טעריכה

(ב) זה:    ואם היא אינה רוצה לישא אותו אין שום חשש איסור כיון שמגרש בלי תנאי עיין ב"ש ובכנה"ג בהגהת הטור.