באר היטב על אבן העזר כד

סעיף אעריכה

(א) הללו:    ב"ח כתב במדינתינו א"צ להתרחק מדינא רק ממדת חסידות. וכ' הח"מ ומ"מ נראה דוק' יחוד בעלמ' אבל לשכב יחד ומכ"ש שני רווקים יחדיו בכל מקום צריך להתרחק ולמחות ביד העושים כן.