באר הגולה (רבקש) על אורח חיים כ


סעיף אעריכה

(א) הלוקח טליתמנחות מג א.

סעיף בעריכה

(ב) אין מוכריםשם.

(ג) אפילו למשכן — נימוקי יוסף.