איכה רבה פתיחתא א


א. עריכה

רבי אבא בר כהנא פתח:

(ישעיהו י ל): "צהלי קולך בת גלים, הקשיבי לישה, עניה ענתות".

צהלי קולך:    אמר ישעיהו לישראל: עד שאתם אומרים שירים ומזמורים לפני עבודת כוכבים, צהלי קולך בדברי תורה, צהלי קולך בבתי כנסיות.

בת גלים:    מה גלים הללו מסויימין בים, כך אבותיהם מסויימין בעולם.

דבר אחר: בת גלים - בת גולים, ברתיהון דגלוואי:

  • בתו של אברהם, אותו שכתוב בו (בראשית יב): "ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה".
  • בתו של יצחק, שכתוב בו (בראשית כו): "וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה".
  • בתו של יעקב, שכתוב בו (בראשית כח): "וילך פדנה ארם".

הקשיבי:    הקשיבי למצותי, הקשיבי לדברי תורה, הקשיבי לדברי נבואה, הקשיבי לצדקות ומעשים טובים.

לישה:    ואם לאו - לישה, הא אריה סליק עלך, זה נבוכדנצר הרשע, דכתיב ביה (ירמיהו ד ז): "עלה אריה מסובכו".

עניה:    עניה מן הצדיקים, עניה מדברי נבואה, עניה ממצות ומעשים טובים.

ואם לאו - ענתות, הא ענתותא אתי ומתנבא עליך, דכתיב: (ירמיהו א א): "דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות"

כיון שבא הפורענות, קונן עליהם: איכה.