איכה רבה ד ז

<< · איכה רבה · ד · ז · >>


ז.    [ עריכה ]

דבק לשון יונק אמר רבי אבא בר כהנא אמת המים שהיתה באה מן החנויות, עמדו המציקים החריבוה ושפכוה, והיה אדם מוליך את בנו לאמה ולא מצא מים, והיה מדבק לשונו לחכו בצמא. עוללים שאלו לחם וגו' רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן רבי יהודה אמר: אם אין מי שיתן להם מי ינחמם? כמה דאת אמר: (ירמיה י"ז) ולא יפרסו להם על אבל. רבי נחמיה אמר: אין מי שיתן להם פרוסה של לחם. כמאן דאמר: (ישעיה נ"ח) הלוא פרוס לרעב לחמך. ורבנן אמרין: אין להם מי שהוא עומד בשורה. כמה דאת אמר: (ויקרא י"א) כל מפרסת פרסה: