איכה רבה ג יז

<< · איכה רבה · ג · יז · >>


יז.    [ עריכה ]

עיני נגרה ולא תדמה... עד ישקיף וירא ה' משמים ר' אחא בשם ר' שמואל בר נחמן אמר: בשלושה מקומות מצינו רוח הקדש סמוך לגאולה. מאי טעמא? (ישעיה ל"ב) משוש פראים מרעה עדרים. מה כתיב אחריו: (שם) עד יערה עלינו רוח ממרום, והיה מדבר לכרמל והכרמל ליער יחשב. ודכוותיה: (שם ס') הקטן יהיה לאלף והצעיר וגו'. וכתיב בתריה: (שם ס"א) רוח אדני אלהים עלי יען משח ה' אותי. והדין עיני נגרה. וכתיב בתריה: עד ישקיף וירא ה' משמים. עיני עוללה לנפשי אמר רבי שמעון בן גמליאל: חמש מאות בתי סופרים היו בביתר, והקטן שבהם לא היה פחות משלוש מאות תינוקות. והיו אומרים: אם יבואו השונאים עלינו, במכתבים הללו אנו יוצאין ודוקרין אותן. וכיון שגרמו העוונות ובאו השונאים, כרכו כל אחד ואחד בספרו ושרפו אותם, ולא נשתייר מהם אלא אני. וקראתי על עצמי: עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי.