איכה רבה ג ט

<< · איכה רבה · ג · ט · >>


ט.    [ עריכה ]

טוב ה' לקויו יכול לכל? תלמוד לומר: לנפש תדרשנו. ודכוותיה: (תהלים ע"ג) אך טוב לישראל אלהים. יכול לכל? תלמוד לומר: לברי לבב. אלו שלבם ברור עליהם שאין בידן עון. ודכוותיה: (שם פ"ד) אשרי אדם עוז לו בך. יכול לכל? תלמוד לומר: מסלות בלבבם. אלו דשבילי אוריתא כבושין בלבהון. ודכוותיה: (שם קכ"ה) הטיבה ה' לטובים. יכול לכל? תלמוד לומר: ולישרים בלבותם. ודכוותיה: (שם קמ"ה) קרוב ה' לכל קוראיו. יכול לכל? תלמוד לומר: לכל אשר יקראוהו באמת. ודכוותיה: (מיכה ז') מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע. יכול לכל? תלמוד לומר: לשארית נחלתו. טוב ויחיל ודומם לתשועת ה' אמר רבי שמעון בן לקיש: משהקדוש ברוך הוא מתיאש מן הצדיקים בעולם הזה, הוא חוזר ומרחם עליהם. הדא הוא דכתיב: טוב ויחיל ודומם לתשועת ה'. טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו עול תורה, עול אשה, עול מלאכה.