איכה רבה ג ח

<< · איכה רבה · ג · ח · >>


ח.    [ עריכה ]

חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו אמר רבי שמעון בן לקיש: משהקדוש ברוך הוא מתייאש מן הצדיקים בעולם הזה, הוא חוזר ומרחם עליהם. הדא הוא דכתיב: חסדי ה' כי לא תמנו. חדשים לבקרים רבה אמונתך אמר רבי אלכסנדרי: על שאתה מחדשנו בכל בקר ובקר, אנו יודעין שאמונתך רבה לתחית המתים. אמר רבי שמעון בר אבא: על שאתה מחדשנו בבקרן של מלכיות, אנו יודעין שאמונתך רבה לגאלנו. אמר רבי חלבו: בכל יום ויום בורא הקדוש ברוך הוא כת של מלאכים חדשים, ואומרין שירה חדשה והולכין להם. אמר ר' ברכיה: השבתי לר' חלבו, והא כתיב: (בראשית ל"ב) ויאמר שלחני כי עלה השחר. אמר לי חנוקה! סברת לחנוקני? גבריאל ומיכאל הן הן שרים של מעלה, דכולם מתחלפין, ואינון לא מתחלפין. אדריאנוס שחיק עצמות שאל את ר' יהושע בן חנניה אמר לו: אתם אומרים, בכל יום ויום בורא הקדוש ברוך הוא כת של מלאכים חדשים, ואומרים שירה חדשה והולכין להם?! אמר לו: אין. אמר לו: ולאן אינון אזלין? אמר ליה: מן הן דמתבריאו. אמר ליה: מניין מתבריין? אמר לו: מן הדין נהר דנור. אמר ליה: ומה עיסקיה דנהר דנור? אמר לו: כהדין ירדנא דלא פסיק, לא בליליא ולא פסיק ביממא. אמר לו: והינין ירדנא מהלך ביממא ופסיק בליליא? אמר ליה: נטר הוינא בבית פעור, והדין ירדנא כמה דמהלך ביממא, כך מהלך בליליא. אמר לו: ומניין אותו נהר דינור נפיק? אמר ליה: מן זיעתהון דחיותא ממה דטעונין בכורסיא. חלקי ה' אמרה נפשי רבי אבהו בשם רבי יוחנן אמר: למלך שנכנס למדינה והיו עמו דוכסין ואיפרכין ואיסטרטילוטין, והיו גדולי מדינה יושבים באמצע המדינה. חד אמר אנא נסיב דוכסין לגבי. וחד אמר אנא נסיב איפרכין לגבי. וחד אמר אנא נסיב איסטרטילוטין לגבי. היה פקח אחד לשם, אמר: אנא נסיב למלכא, דכולא מתחלפים ומלכא אינו מתחלף. כן עובדי כוכבים, מהן עובדין לחמה, ומהן עובדין ללבנה, ומהן עובדין לעץ ואבן. אבל ישראל אינן עובדין אלא להקדוש ברוך הוא, הדא הוא דכתיב: חלקי ה' אמרה נפשי. שאני מיחד אותו שתי פעמים בכל יום, ואומר: (דברים ו') שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד.