איכה רבה א נד

<< · איכה רבה · א · נד · >>


נד. עריכה

קראתי למאהבי המה רמוני - רבנן פתרין קריא בנביאי השקר, שהיו מאהבין אותי לעבודת כוכבים שלהן. המה רמוני גם המה רמוני, לא זזו, מתנבאין עלי שקר עד שהגלו אותי ממקומי. שנאמר ויחזו לך משאות שוא ומדוחים. "מדוחם" כתיב. רבי שמעון בר יוחאי פתר קרייה בנביאי האמת שהיו מאהבין אותי להקדוש ברוך הוא. המה רמוני, שהיו מרמין בי ואומרים לי, הפרישו תרומה ומעשרות, וכי יש תרומה ומעשרות בבבל? אלא בשביל לאהבני להקדוש ברוך הוא, הוא שירמיה אומר: (ירמיה ל"א) הציבי לך ציונים הצייני במצות, שהיו ישראל מצויינין בהם. (שם) שימי לך תמרורים זה חרבן בית המקדש. וכן הוא אומר: (תהלים קל"ז) אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני. שיתי לבך למסלה דרך הלכת אמר רבי חייא: הלכתי כתיב, את מוצא בשעה שגלו ישראל לבבל מה כתיב, (ישעיה מ"ג) למענכם שלחתי בבלה. גלו לעילם, שכינה עמהם, דכתיב: (ירמיה מ"ט) ושמתי כסאי בעילם, גלו ליון, שכינה עמהם, דכתיב: (זכריה ט') ועוררתי בניך ציון על בניך יון. וכתיב בתריה: וה' עליהם יראה וגו'. לכך כתיב : דרך הלכתי. דבר אחר: שיתי לבך למסלה דרך הלכת - אמר להם ירמיה: ראו באלו דרכים הלכתם ועשו תשובה. דכתיב: (ירמיה לא) שובי בתולת ישראל ומיד אתם חוזרין לעריכם, דכתיב (שם) שובי אל עריך אלה.