איכה רבה א מא

<< · איכה רבה · א · מא · >>


מא. עריכה

ממרום שלח אש בעצמותי וירדנה - רבי אמי שאל את רבי שמואל בר נחמני: אמר לו: בשביל ששמעתי עליך שאתה בעל אגדה, מהו זה שכתוב: (תהילים עא) וצדקדך אלוהים עד מרום. אמר לו: כשם שהתחתונים צריכים לעשות צדקה אלו עם אלו, כך עליונים צריכין לעשות צדקה אלו עם אלו. אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחאי: כל מקום שנאמר "ויאמר" "ויאמר" - לא נאמר אלא להדרש: הדא הוא דכתיב: (יחזקאל י) ויאמר אל האיש לבוש הבדים, ויאמר בא אל בינות לגלגל וגו'. מהו ויאמר ויאמר שתי פעמים? אלא הקדוש ברוך הוא אמר למלאך, ומלאך אמר לכרוב. אף על פי שגזר הקדוש ברוך הוא ליקח הגחלים, איני יכול לכנס לפנים ממחיצתך, אלא עשה עמי צדקה ותן לי שתי גחלים משלך, שלא אכוה. הדא הוא דכתיב: (שם ז) וישא ויתן אל חפני לבוש הבדים. מהו וישא ויתן? אמר רבי יצחק: הפשירן ונתנן בכפו. רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי: שש שנים היו הגחלים עמומות בידו של גבריאל, סבור שישראל עושין תשובה, וכיון שלא עשו תשובה, בקש לזרקן עליהם בחימה, קרא לו הקדוש ברוך הוא ואמר לו: גבריאל גבריאל, להונך להונך [=לאט לך], שיש בעלי צדקות אלו עם אלו, הדא הוא דכתיב: (שם ח) וירא לכרובים תבנית יד אדם תחת כנפיהם. רבי אבא בר כהנא אמר בשם רבי לוי: מי מעמיד העליונים והתחתונים? צדקה שישראל עושין ביד, הדא הוא דכתיב: וצדקתך אלוהים עד מרום. ודכוותה: (מלכים א כ) ויגש איש האלוהים ויאמר אל מלך ישראל, ויאמר כה אמר ה'. מהו ויאמר ויאמר שתי פעמים? אלא באמירה הראשונה אמר לו: אם יבוא בן הדד תחת ידך אל תחוס עליו. ובאמירה השניה אמר לו: כמה מצודות עשיתי, כמה רמיזות עשיתי, כמה רפשים עשיתי עד שרפשתיו בידך? ועכשיו הוצאתו בשלום. לכן, (שם שם מב) והיתה נפשך תחת נפשו ועמך תחת עמו. ודכוותה: (אסתר ז) ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה. מהו ויאמר ויאמר שתי פעמים? אמר רב בשם רבי אלעזר: עד שלא הרגיש בה שהיא יהודית, ויאמר המלך אחשורוש למתורגמן, ויאמר המתורגמן לאסתר המלכה. ודכוותה: (ויקרא כא) ויאמר ה' אל משה, אמר אל הכהנים בני אהרון ואמרת. שתי אמירות הללו למה לי? אלא באמירה הראשונה אמר לו: לנפש לא יטמא בעמיו. ובשניה אמר לו: אם בא מת מצווה על ידך הטמא לו. לפי שבעולם הזה אתם מטמאין למת מצווה, לעתיד לבוא אין אתם מטמאים למת כך עיקר. שאין מיתה לעתיד לבוא, שנאמר: (ישעיה כה) בלע המוות לנצח. דבר אחר: וצדקתך אלוהים עד מרום. אלו שני המאורות. אלוהים מי כמוך. שאתה כובש על מידת הדין. באותה שעה קפצה קטגוריא לפני כסא הכבוד, אמרה: רבונו של עולם, כך יהא רשע זה מתגאה ואומר: אני חרבתי ביתו של אלוהים, ושרפתי מקדשו! אם כן הוא, תרד אש מלמעלה ותשרוף מיד. מה כתיב: ממרום שלח אש בעצמותי. אמר רבי יהושע: הוא שהנביא מקנתרה ואמר לה: (ישעיה מז) קחי ריחים וטחני קמח. הא כל עמא טחנין ואת אומר וטחני קמח? אלא, אמרה ירושלים לבת בבל: אלו ממרום לא עשו בי מלחמה, את היית יכולה להלחם בי. אלו ממרום לא שלחו בי אש, את היית יכולה לי. אלא, אריא קטילא קטלת, קימחא טחינא טחנת, קרתא יקידתא אוקידתא, לכך אמר: ממרום שלח אש בעצמותי וירדנה. מהו וירדנה? וירדנה נסחא. כמה דאת אמר: (שופטים יד) וירדהו אל כפיו. דבר אחר: וירדנה, נצחה. כמה דאת אמר: (תהילים עב) וירד מים עד ים. דבר אחר: וירדנה, שלטה. כמה דאת אמר: (מלכים א' ה) כי הוא רודה בכל עבר הנהר. דבר אחר: וירדנה, רדיא. כתניא: (תענית כט) חרש רופש את ההיכל. רבי ביבא מרנגיא אמר: וירדנה, ראה שמידת הדין פוגעת בה. פרש רשת לרגלי אמר רבי אבא בר כהנא: אם ראית ספסלין מלאים בבליים מונחי בארץ ישראל, צפה לרגליו של משיח. מה טעם? פרש רשת לרגלי. תני רבי שמעון בן יוחאי: אם ראית סוס פרסי קשור בארץ ישראל, צפה לרגליו של משיח. מה טעם? (מיכה ה) והי זה שלום אשור וגו'. השיבני אחור נתנני שוממה כל היום דוה אחור מן הכהונה, אחור מן המלכות. נתנני שוממה, לצדו. כל היום דוה, לגרדום.