<< · איכה רבה · א · כח · >>


כח.    [ עריכה ]

אומות העולם אינן גולים אלא אע"פ שגולים אין גלותם גלות, אומות העולם שאוכלים מפתם ושותים מיינם אין גלותם גלות, אבל ישראל שאין אוכלין מפתם ואין שותין מיינם גלותם גלות, אומות העולם שהן מהלכין באסקפטיות שלהם אין גלותם גלות, אבל ישראל שהן מהלכין יחפין גלותם גלות, לכך נאמר גלתה יהודה.

כאן הוא אומר "גָּלְתָה יְהוּדָה" ולהלן הוא אומר (ירמיה נב, כז): "וַיִּגֶל יְהוּדָה מֵעַל אַדְמָתוֹ" אלא כיון שגלו תשש כחן כנקבה לכך נאמר גלתה יהודה.

"מֵעֹנִי".
על שאכלו חמץ בפסח כמד"א כמה דאת אמר - כמו שאתה אומר (דברים טז, ג): "לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עני".

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "מֵעֹנִי" על שחבלו משכון עני בתוך בתיהם, כמד"א כמה דאת אמר - כמו שאתה אומר (שם כד, יב) "ואם איש עני הוא לא תשכב בעבוטו".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "מֵעֹנִי" על שעשקו שכר שכיר, כמד"א כמה דאת אמר - כמו שאתה אומר (שם, יד) "לא תַעֲשֹׁק שכיר עני ואביון".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "מֵעֹנִי" על שגזלו מתנות עני כמד"א כמה דאת אמר - כמו שאתה אומר (ויקרא יט, י): "לעני ולגר תעזוב אתם".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "מֵעֹנִי", על שאכלו מעשר עני, ר' ביבי ור' הונא בשם רב, האוכל טבל של מעשר עני חייב מיתה.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "מֵעֹנִי" על שעבדו עבודת כוכבים כמד"א כמה דאת אמר - כמו שאתה אומר (שמות לב, יח): "קול ענות אנכי שומע", א"ר אחא קול קילוס עבודת כוכבים אנכי שומע, רבי יהודה בשם רבי יוסי אומר אין לך דור ודור שאינו נוטל מחטאו של עגל.