אורות התשובה פתיחה לספר

בעזרת ה' יתברך.

זה כמה כבר כמה זמן אני נלחם מלחמה פנימית, ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה, וכל רעיונותי רק בה הם מרוכזים.

התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים, עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות, היא מצות ה' שהיא מצד אחד קלה שבקלות, שהרי הרהור תשובה הוא כבר תשובה "על מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור - מקודשת, שמא הרהר תשובה בדעתו" (קידושין מט ב), ומצד אחר הרי היא קשה שבקשות, שלא יצאה עדיין אל הפועל במילואה בעולם ובחיים.

הנני מוצא את עצמי נוטה לחשוב ולדבר תמיד רק על אודותה. הרבה כתוב בתורה, בנביאים ובדברי חכמים על אודותה, ולדורנו עדיין הדברים סתומים וצריכים בירור. הספרות, המשוטטת בכל הזויות שיש שם שירה וחיים, לא חדרה כלל לתוך אוצר החיים הנפלא הזה, אוצר התשובה. באמת, לא התחילה כלל להתעניין בו, לדעת את תכונתו וערכו, אפלו מצידו הפיוטי, שהוא מלבב לאין חקר, וקל וחומר שלא נקפה אצבע עדיין על דבר צידו המעשי, ביחוד במה שנוגע למצבי החיים החדשים שלנו.

אנכי הנני נדחף מעצמותי הפנימית לדבר על דבר התשובה, והנני נסלד בעצמי ממחשבתי: הראוי אנכי לדבר על דבר התשובה? כתבו על דבר התשובה גדולי הדורות שעברו, הנביאים והחכמים היותר טהורים, החסידים היותר גדולים, ואיך אוכל אנכי להתייצב בקהלם? אבל לא תוכל כל חולשה בעולם לפטרני מתביעתי הפנימית: מוכרח אני לדבר על דבר התשובה, ודוקא בצדה הספרותי והמעשי, להבנת התוכן שלה בדורנו, ולהגשמתה בחיים, בחיי הפרט ובחיי הכלל.

סיכום

עריכה
  • הרב קוק מרגיש צורך לדבר על התשובה.
  • היא קלה מחד, ומאידך אין-סופית.
  • מדובר עליה הרבה בתנ"ך ובחז"ל אך תחום הספרות עוד לא הגיע אליה.
  • למרות שהרב קוק מרגיש לא ראוי, יש בו תביעה פנימית לדבר על תוכנה בדורינו, ולהגשמתה בפרט ובכלל.

הערה: הסיכומים בתחתית הדפים והביאורים על גוף הטקסט נכתבו על ידי גולשי ויקיטקסט ומייצגים את הבנתם בדברי הרב קוק, ואין כמובן התיימרות שהסיכום יכול להוות תחליף לקריאת הדברים במקורם.
בכתבי הרב קוק מופיעים לעיתים קרובות משפטים ארוכים שקשה לעקוב אחר המבנה הכללי של המשפט, ועד שמגיעים לסופו, שוכחים איך הוא התחיל. על מנת להקל על הקריאה, הקטנו לפעמים את גודל האותיות בחלקים מהמשפט, כדי לאפשר לקרא אותו בלעדיהם ולהבין את המשפט, ולאחר מכן ניתן לקרא אותו שנית ביחד עם החלקים המוקטנים. לדוגמה ראו פסקה י' באורות התשובה ד.