אורות התשובה הקדמה למהדורה הראשונה

הקדמה למהדורה הראשונה
התעוררת דרישת התשובה, המיוחדת לנו בימי הקדש הללו, וביחוד בהיות כבוד קדושת מרן אבא גאון עוזנו ומאור מופתנו נשיא הקדש שליט"א נמצא כעת ברחוק מקום מאת דבקי וזקוקי השפעת קדשו בארץ הקודש, שהיא בתכיפות חיוניתה האישית חסרה לנו כעת, - פסיק ולאחריו מקף - כך במקור היא שגרמה את הוצאתם של "אורות התשובה" האלה לאור.

שלשת הפרקים הראשונים, עם רשימת ההקדמה, נכתבו ככה באותו הסדר, שהם נתונים פה לפנינו בספר הזה בידי כקאאמו"ר הגאון שליט"א בעצמו. משם ולהלן קבצתי את הדברים מתוך קבצות אורות כתבי קדשו, וכנסתים לפרקים, שקראתים בשמות, לפי עניניהם המיוחדים - בהתאם לערכו הלמודי של הספר, שיש בו גם משום הדרכות מעשיות, במקורם נכתבו בזמנים ובמקומות שונים ומפוזרים (פרקי א'-ג' וד'-י"א באה"ק לפני המלחמה, י"א - מחציתו באה"ק לפני המלחמה ומחציתו בשויציה בשנות ע"ה-ע"ז, י"ד כולו, מלבד י' האותיות הראשונים, בשויציה בשנות ע"ה-ע"ז, ט"ו - באנגליה בשנות ע"ז-א', ט"ז-י"ז באה"ק בשנות פ'-פ"ד).

צבי יהודה הכהן קוק
ערב ראש שנת תרפ"ה