אגרא דכלה
על
חמשה חומשי תורה

ביאורים דרושים ע״ד הפרד״ס מתוקים כדבש ונופת צופים
על כל התורה
ובו יאיר נתיב לכמה מאמרי רז״ל ומדרש רבה ועל כל התרגומים והמסורה אשר בכל פרשה ופרשה מלבד ביאורי רש״י
וגם יפיץ אור כי טוב לס׳ מגלה עמוקות
מאת כ״ק הרב הגאון האמיתי הצדיק המפורסם קדוש ישראל איש אלקים רכב ישראל ופרשיו רשכבה״ג אדונינו מורינו ורבינו מרן צבי אלימלך שפירא זי״ע ועכ״י

אבדק״ק מונקאטש ובש״מ ומנ״כ דינוב יע״א

בראשית עריכה

שמות עריכה

ויקרא עריכה

במדבר עריכה

דברים עריכה