אבן עזרא על תהלים קמג

פסוק אעריכה

מזמור לדוד ה' שמע תפלתי - בי"ת בצדקתך כבי"ת ענני במרחב יה. והטעם: שתראה צדקתך.


פסוק בעריכה

ואל, את עבדך - כמו עם. והטעם: אם חטאתי לך אל תבא במשפט עמי עתה, כי צרה גדולה יש לי מהאויב וכלל כי לא יצדק לפניך כל חי ואיך אצדק אני?!

פסוק געריכה

כי, דכא - רמז לבוז ולקלון.

וטעם במחשכים – שהוא נחבא מפניו, או ידמה צרת הלב ליושב חשך שאיננו רואה.

כמתי עולם - שיש להם זמן רב שמתו.


פסוק דעריכה

ותתעטף - מחשבת הנפש והעטף קצתה על קצתה.

בתוכי - הטעם כפול.


פסוק העריכה

זכרתי - הימים הקדמונים שהושעתני.

ומלת אשוחח – מהפעלים עלומי העי"ן והלמ"ד כפול, כמו יכונן.


פסוק ועריכה

פרשתי - כל המתחנן שיבקש מה ינתן לו בידו, על כן אמר: ידי השתים.

וטעם: כארץ עיפה – שתקוה למים, כן נפשי תקוה לך.


פסוק זעריכה

מהר - כי כמעט, כלתה רוחי, ונמשלתי עם יורדי בור. הטעם כפול, או מלת ואל תסתר, בעבור אחרת כמו בטרם הרים יולדו ואל אהיה נמשל עם יורדי בור.


פסוק חעריכה

השמיעני - כאילו קול יקראני ממרום כי משם יעשה עמי חסד.

וטעם בבקר – כי רובי ההליכות והמלאכות תחלתם בבקר.

וטעם אליך נשאתי נפשי - כמו: ואליו הוא נושא את נפשו.


פסוק טעריכה

הצילני - אמר רבי מרינוס ז"ל: כי אליך כסיתי, כמו: בך חסיתי. והנכון בעיני: כי מלת לקיחה תהי להפך בעבור אות אחריה, כמו: קחו מאתכם תרומה. והנה הטעם כמו תנו קחו לי שתקח לצרכו וככה סורה אלי שיסור ממקומו ויבוא אליה והפך זה סורה ממני אם כן מלת כסוי אם אמר: המכסה אני מאברהם ידוע ואם אמר המכסה אני אל אברהם הדבר יהיה להפך.

והנה הטעם הצילני מאיבי ה' - כי אליך אגלה אותם בסתר והנה תיקון הלשון, כי כסיתי זה הדבר מאחרים, כי אין לי צורך לגלות להם, יוכלו לעזור לי לבד אליך לבדך, כי אתה תוכל להצילני.


פסוק יעריכה

למדני - הרגילני כטעם: פרא למוד מדבר.

ויש אומרים: כי דימה עצמו שהוא בתוך הים, על כן יבקש רוח טובה שתניחהו ויצא לארץ, או תחסר אות בי"ת והוא הישר בעיני ברוחך טובה תנחני והתי"ו לנכח השם. ורבי שלמה ספרדי ז"ל אמר: כח מהרוח העליונה.


פסוק יאעריכה

למען - בעבור שיודיע שמך, או בעבור שאני עובד שמך.


פסוק יבעריכה

ובחסדך - עלי לבדי.

וטעם כי אני עבדך – לאות על הפירוש השני בפסוק, למען שמך ה' תחייני.