אבן עזרא על תהלים קמ

פסוק ב עריכה


[למנצח מזמור לדוד -] חלצני ה' מאדם רע - זה המזמור חברו דוד לפני מלכו בימי שאול, כי היה מפחד מבני אדם שילשינוהו אל שאול. וכן אומר: איש לשון.

ומלת תנצרני – באה שלימה, כמו: וכל עצביכם תנגושו.


פסוק ג עריכה


אשר, יגורו - יקבצו כמו יגורו יצפונו. ויש אומרים: שהוא כמו: אל תתגר בם, והם שנים שרשים.


פסוק ד עריכה


שננו לשונם - שהוא נושך כמו נחש עכשוב שם חיה רעה נושכת.

סלה - באמת.


פסוק ה עריכה


שמרני - שב לפרש טעם שמרני ופירש אשר חשבו לדחות פעמי, כמו: ואת רגלי מדחי.


פסוק ו עריכה


טמנו, ליד - מקום, כמו: ויד תהיה לך - מעגל המקום הישר הדרוך תמיד.


פסוק ז עריכה


אמרתי - אין לאל ידי להמלט מהם או לעמוד כנגדם, רק בך ואתה לבדך אלהי.


פסוק ח עריכה


ה', סכותה - שיסוך ראשו כמו הכובע ולא יזיקנו חץ. והנה הטעם סכותה - כובע הישועה לראשי, על כן אמר: עז ישועתי.


פסוק ט עריכה


אל - מלת אל תפק - תשרת בעבור אחרת. וכן הוא זממו אל תפק אל ירומו סלה הוא והדומה לו, או יהיה דבק תפק עם ראש ובא ירומו תחת ירום. ורבי משה אמר: ראשים מה שיקרה מסיבי, עמל שפתימו יכסימו והטעם שהם מתפארים כי יאחזוני במוקשים.


פסוק יא עריכה


ימוטו, גחלים - מהשמים כמו גחלים בערו ממנו, ברד וגחלי אש.

באש יפילם - היא האבן שהיא ממיתה בריחה ואף כי בגופה.

במהמורות - מקום שפל, בעבור בל יקומו, ואין ריע לו בלשוננו.


פסוק יב עריכה


איש - יתכנו לו עלילות שלא יכון בארץ. והטעם: ישב ביישוב.

יצודנו - יצוד נפשו למדחפות, שידחפוהו אנשי ארצו.


פסוק יג עריכה


ידעתי - אז אדע.

ומלת יעשה – בעבור אחרת יעשה משפט אביונים.


פסוק יד עריכה


אך - טעם אך להוציא הרשעים, והישרים יתמידו לשבת את פניך - בבית התפלה: