אבן עזרא על תהלים קמא

פסוק בעריכה


תכון. קטרת - תחסר מלת כ"ף כקטורת לפניך, כמו: ונשלמה פרים שפתינו וככה מנחת ערב, כי הקטורת היא בבקר.


פסוק געריכה


שיתה - אמר רבי משה: כי שמרה שם כמו שמירה על משקל עצמה ירבה. ולפי דעתי: כי הפועל חסר כמו שיתה ה' מחסום, או כדמות מחסום.

ומלת שמרה – כמו: שמרה נפשי והצילני.

ומלת נצרה – לשון צווי והדגש נוסף בצד"י, לדבר בה צחות, כמו: אם יקרך עון וככה צד"י נצרה, כי היא חייך.

ומלת דל – כמו דלת, כי התי"ו סימן לשון נקבה הדלת תסוב על צירה, והנה הטעם כמו: פתחי פיך והטעם שיעזרנו שלא ידבר בלשונו מה שאיננו נכון.


פסוק דעריכה


אל - וככה שיעזרנו לתקן סבות שלא יטה לו לדבר רע.

להתעולל עלילות - שיהיה בהם שום רשע עם אישים פועלי און.

ובל אלחם - כמו אל תלחם את לחם רע עין, ופירושו: אוכל.


פסוק העריכה


יהלמני - הטעם לא אחפוץ שאלחם עם הרשעים, רק אם יכני אילו היה מכה אותי ליסרני, מה שהוא צדיק, חסד היה עושה עמי ויוכיחני, זה היה נחשב בעיני כמו שמן ראש, זאת דעת רבי משה הכהן. ולפי דעתי: ששמן ראש כמו במנעמיהם. והטעם: שמן ראש כמו ראשית שמנים ימשחו בשמים, ראש שמן הרשעים לא ישברו ראשי כמו ולמה תניאון. והעד: כי עוד ותפלתי ברעותיהם, כי מנהג השמן להסיר שבר הראש, על כן זה היה להפך.

ואמר: יניא - כנגד יהלמני.

וטעם ברעותיהם – שתבוא עליהם רעה.


פסוק ועריכה


נשמטו - במקומות הסלע נשמטו לרדוף אחרי נדיביהם ושופטיהם.

ושמעו - זה הוא: מרשעים יצא רשע.


פסוק זעריכה


כמו - אמר רבי משה: זהו ושמעו אמרי, כי כולנו נמות. ולפי דעתי: שהטעם שברחו מאנשי דוד, על דרך: והתפרדו כל עצמותי.


פסוק חעריכה


כי, אל תער - כמו: ותער כדה כי הרוח מלא הגוף.


פסוק טעריכה


שמרני, יקשו לי - אלה ומוקשות אחרים פועלי און.


פסוק יעריכה


יפלו - כולם במכמור אחד מהם, כי כל מחשבותם וסודם.

יחד אנכי - אולי אעבור על הפח ואלכד ואתפש, כדרך: ואנכי מעשיהם ומחשבותיהם, על כן היתה מלת יחד דבקה עם אנכי. ורבי משה הכהן אמר: כי הטעם יפלו יחד עד שאעבור אני ולא יתפשוני.