אבן עזרא על תהלים קלד

פסוק אעריכה


שיר המעלות הנה ברכו - הנה כאשר תהיו כטל חרמון מבורכים, הנה אתם חייבים לברך את השם.

וטעם בלילות – שתברכוהו גם בלילות על הטובות שעשה עמכם והוא מדבר לכהנים על כן -

פסוק בעריכה


שאו ידיכם - ביום וזהו וישא אהרן את ידיו.

וברכו את ה' - ביום זה, הוא ברכת כהנים.


פסוק געריכה


הללויה - דברי המשורר לכהנים הלוים המשוררים.