אבן עזרא על תהלים קלא

פסוק אעריכה


שיר המעלות, ה' לא גבה לבי - בסתר ולא רמו עיני בגלוי.

ולא הלכתי - פועל עומד כמו קודר הלכתי ואם הוא יוצא, יחסר לבי וזה ההלוך בלב ובמחשבה.

מלת ממני - משרתת לגדולות ולנפלאות.


פסוק בעריכה


אם, שויתי - כמו נשתוה או שמתי כמו שויתי ה'.

ודוממתי - מגזרת דומם או מן דמיון.

וטעם כגמול – בעבור שהזכיר ולא הלכתי והנה הגמול אין לו כח להלוך אם לא ישען על אמו כי מיד יפול, והנה כגמול עלי נפשי הטעם כפול.

ומלת עלי – כמו בעיני. ויש אומרים: כי הוא דרך תפלה כי לא חשבתי בלבי לבקש סודות ונפלאות ממני, רק אם לא שויתי נפשי כגמול עלי אמו - כגמול עלי תהיה נפשי, על דרך: תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי. ואמר דוד הנה אני כל מבטחי בשם וככה עשה ישראל.


פסוק געריכה


על כן יחל - לשון ציווי.