אבן עזרא על תהלים קל

פסוק א עריכה


שיר המעלות ממעמקים - טעם ממעמקים - בעבור היות ישראל בגלות ודלות וקלות ושפלות.


פסוק ב עריכה


אדני - בעבור היותו במעמקים, צועק שמעה בקולי.


פסוק ג עריכה


אם - הטעם: הושיעני מהרה ואל תזכור לי עונות שעברו כי לא אוכל לענות ולהשיב.


פסוק ד עריכה


כי - הטעם כאשר תסלח לעוני - ישמעו חטאים וישובו גם הם ויניחו חטאם, ואם לא תסלח - לא ייראוך ויעשו חפצם ככל אות נפשם.


פסוק ה עריכה


קויתי - לשמוע בקולו.

ולדברו - לגזירותיו.


פסוק ו עריכה


נפשי - קותה לה' יותר משומרים החומות לבקר, וטעם להזכירו פעמים, כי הם מחזיקים נפשם ומנחמים לבם כי ישנו לבקר.


פסוק ז עריכה


יחל - לשון הציווי מהבנין הכבד וזה דברי המשורר יוכיח ישראל וכמה בני אדם פדה.


פסוק ח עריכה


והוא יפדה - אותך מכל עונותיו, כנגד אם עונות תשמר יה.