אבן עזרא על תהלים לד

פסוק אעריכה


לדוד בשנותו את טעמו - טעמו לבו ושכלו ודעתו, כמו: משיבי טעם, ואכיש היו לו שני שמות וכמוהו רבים.


פסוק בעריכה


אברכה - בכל עת בהיותו במרחב, או בצר או בטעמו או בשנותו אותו.


פסוק געריכה


בה' - בו אתהלל עד שישמעו ענוים תהלתי וישמחו.


פסוק דעריכה


גדלו - כאילו ידבר עמהם ובקש מהם שיעזרוהו לגדל את השם.


פסוק העריכה


דרשתי - ספר להם שדרש השם בצר לו וענהו.


פסוק ועריכה


הביטו - טעם אליו זה שהזכיר אחרי כן עני קרא וכמוהו: אראנו ולא עתה והוא דרך כוכב מיעקב.

ונהרו - יאורו פניהם הפך אל יחפרו מגזרת המנהרות ובתרגום: ונהורא עמיה שריה.

ויש אומרים: מגזרת ונהרו אליו - מגזרת נהר.


פסוק זעריכה


זה, שמע - עבר, כמו: כאשר אהב, בעבור היותו באתנחתא.


פסוק חעריכה


חונה - בעבור שסבבוהו עבדי אכיש והשם שלח מלאך להצילו, על דרך: ישלח מלאכו לפניך.

וטעם סביב – שטעם מלאך שם המין, כמו: ויהי לי שור וחמור. והנה הטעם מלאכים רבים ככתוב בדברי אלישע ואע"פ שאינם נראים במראה העין, הם נודעים בלב באמת.


פסוק טעריכה


טעמו - מגזרת טעמו, זה הוא מראה הלב.

וראו - מראה העין.


פסוק יעריכה


יראו - א"ר משה: היה ראוי להיות יראו כמו קראו רק בא משונה בעבור שלא תתערב עם יראו צדיקים וטעם קדושיו הם העוזבים תאות העולם ועסקיו וטעם יראו שלא תיראו שיבוא להם נזק, או מחסור אפילו מכחם.


פסוק יאעריכה


כפירים - יש אומרים: הכופרים בעיקר. והנכון בעיני: שהם בני האדם הדומים לכפירים לטרוף ברוב אכלם, הנה רשו ורעבו.

ודורשי ה' - שלא יבקשו לחם רק מהשם לבדו. ויש אומרים: כי כאשר תפשוהו אנשי אכיש הרעיבוהו ובעמדו לפני אכיש היה רעב והשם בחסדו עזרו, כדרך אליהו.


פסוק יבעריכה


לכו - הזכיר בנים, שהם צריכים לימוד.


פסוק יגעריכה


ומי - תאות הכל לחיות שנים רבות, על כן אוהב ימים ארוכים כמו אנשי מדות אנשי לבב והנה הטעם ימים ידועים, כימי פלוני שחיה ככה.


פסוק ידעריכה


נצור - אמר לקדושים היראה בלב, כי מעלתם גבוהה להשמר בלשון ובמעשה.


פסוק טועריכה


סור מרע - מצות לא תעשה ועשה טוב מצות עשה.

בקש שלום - כי אין משפט הבנים לבקש שררה ולהתגבר זה על זה.


פסוק טזעריכה


עיני - הזכיר העינים והאזנים הסתר והגלוי.


פסוק יזעריכה


פני - חרון אף שיראה בפנים, כמו: ופניה לא היו לה.


פסוק יחעריכה


צעקו - בשובם מרשעתם. ויש אומרים: כי זה הפסוק שב אל שועת הצדיקים. והנכון כאשר דברתי והעד קרוב.


פסוק יטעריכה


לנשברי לב - הם ששבו מדרכם הרעה.


פסוק כעריכה


רבות - הטעם אם תראו צדיק שבאו עליו רעות אל יואש, כי השם יצילנו מכולם.


פסוק כאעריכה


שומר - והטעם שאפילו על אבריו שום נזק גדול לא יהיה. והזכיר העצמות, בעבור שהם מוסדות הגוף.


פסוק כבעריכה


תמותת - רעה אחת מיד תמותת הרשע, כנגד רבות רעות צדיק.


פסוק כגעריכה


פודה, ולא יאשמו - כמו: ושונאי צדיק יאשמו וכמוהם: תאשם שמרון.