אבן עזרא על שמות ד כה

אבן עזרא על שמות • פרק ד
כה • 


ותקח צפורה צור - דבר חד. כמו "חרבות צורים", שהם חדים. וכמוהו "אף תשיב צור חרבו".

וטעם "ותגע לרגליו" לפי דעתי לרגלי משה כדרך "וראה הדם על המשקוף ולא יתן המשחית".

ע"כ "וירף ממנו" - ממשה, שסר החולי והרעדה. ורב שמואל אמר כי "לרגליו" - לרגלי אליעזר, גם כן "וירף ממנו". א"כ יש להשיב עליו: אם החלי היה על אליעזר, איך מלה אותו להוסיף לו מכאוב על מכאובו?

ומנהג אנשים לקרוא לבן כאשר יומל "חתן".

וטעם "דמים" - כי דמים אתה לי. כי בעבורך ימות בעלי: