אבן עזרא על שיר השירים ו


פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

=== הפעם הראשונה===

כתרצה - שם מדינה תמצאנה בדברי אחאב:

אימה - שיש אימה ממנה לכל רואיה, כמו איום ונורא:

כנדגלות - כמחנות בעלות הדגלים:

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

הרהיבני - חזקו ממני או הסירו כחי וממשלתי כמו המחצבת רהב ורהבם עמל ואון:

הפעם השנית

דודי ירד לגנו - כאשר פירשתי שאמרה לו יבא דודי לגנו וכאשר הקיצה רדפה אחריו וכאשר ראה אותה אמר יפה את רעיתי ואמר שערך ושניך גם כפלח הרמון והטעם כי את הוא תשוקתי הקדמונית ואל תתערבי לי באחרת כי הנה שערך ושניך ורקתך לעדים נאמנים ולא יתכן שתתערבי באחרת כי אחת את היא בעולם ואין דומה לך גם הנה שלמה יש לו ששים מלכות ושמונים פלגשים ועלמות אין מספר אין כמותך כי אחת את לאמך:

הפעם השלישית

דודי ירד לגנו - זה שעלה למרום:

לרעות בגנים וללקוט שושנים - שהוא דר עם המלאכים שהם צדיקים:

אני לדודי - אמרה כנסת ישראל אע"פ שירד דודי לגנו אני שלו והוא שלי, ענתה שכינה יפה את, זה שחזרו בבית שני ופי':

הסבי עיניך מנגדי - שנפסקה הנבוא' בבית שני כאשר התנבא דניאל ולחתום חזון ונביא כאשר פירשתי בספר דניאל:

שערך - שהיו בבית שני נזירים:

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

===הפעם הראשונה===

שניך - גבורים:

רקתך - כהנים:

ששים המה - מפרשים הוציאו מספר ששים ושמונים בני נח ובני אברהם עם בני עשו בן בנו:

ועלמות אין מספר - שאין להם ייחוס:

אחת היא - כמו גוי אחד בארץ:

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אגוז - ידוע בדברי קדמונינו ז"ל: באבי - כמו בפרי הנחל כמו ואנביה שגיא וכן עודנו באבו לא יקטף ויש אומרים שהיא המבוכר ומן אביב ומן אב יוציאנו:

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

עמי נדיב - שתי מלות ויש אומר כי יו"ד עמי נוסף כיו"ד בני אתונו ויתכן שלא תהיה היו"ד במלת בני נוסף: