תשובות רשב"א/חלק ו/עח

סימן עחעריכה

(א"ה ס"ט תשובה זו הן היתה למראה עיני ה' ר' אברהם מוטל ז"ל והעתיק קצתה בתשו' כי באה בס' תורת חיים ח"א סי' כ"ג והר"ב כנה"ג בחו"מ סי' רל"ה הגהט"ו (הגה ט"ו) ס"ק ל"ט ומ' רימזה בנוסח זה ומצאתי להרשב"א ז"ל בתשו' כ"י הלכות קרקעות סי' ר"ב יע"ש וכבר נדפסה בשלימות בח"ה סי' קי"ג לך נא ראה)