תשובות רשב"א/חלק ו/סא

סימן סאעריכה

עוד בפ' בחולץ (ד' מ"ב ע"א) אלא תמתין חדש א' ותנשא. פלא דהא מצי לשנויי אי נמי לשבעה ילדה איכא למימר דבר תשעה לקמא הוא כגון דאיעבר חדש א' מקמי מיתה ע"כ.

תשובה זו כבר נשמר ממנה רש"י ז"ל שכ"כ וז"ל וה"ה דמצי לתרוצי וא"נ לשבעה ילדה איכא למימר בר תשעה לקמא הוא ומעיקרא חדש א' איעבר קודם מיתתו. אלא הואיל ותריץ מילתיה בחדא אוקמה בהכי משום דאכתי איכא ספיקא ליה בהכי עכ"ל רש"י זלה"ה הכתוב בפירושיו שאתנו. ומיהו יש מתרצין אחרים משום דמתני' מילתא פסיקתא קתני ואפי' לא עמדה אצל הראשון אלא יום א' דליכא למיחש להכי אפי' הכי לא תתייבם דאי נמי לתמניא ילדה איכא למימר בר בתרא הוא.