תשובות רשב"א/חלק ו/נט

סימן נטעריכה

עוד בפרק החולץ (ד' מ"א ע"א) אימ' דאמר ר' אלעזר דלא איתחזיא בשעת נפילה. פי' והילכך א"א לי להעמידה כר' אלעזר. ואכתי ק"ל אמאי תהוי כיבמה שהותרה ונאסרה. ופלא בעיני דכ"ש דקשיא טפי לשמואל ולרב אסי דהיינו היכי מצי אמרי' יבמה שהותרה וכו' אפי' היכא דאתחזיא בשעת נפילה. והלא אפי' ר' אלעזר מודה היכא דאתחזיא בשעת נפילה.

תשובה קושיא זו רגילין אנו להקשות ובלשון הזה כתבנוה היכי אמר מקשן דחזיא בשעת נפילה מי אמר כ"ש דלא תקשי לרב. וי"ל דה"ק אבל הכא דבשעת נפילה אתחזיא לה כיון שחזרה והותרה לעולם אימא לך שאלו לרבנן חזרה להיתירא הראשון אפי' לר' אלעזר כיון דלא שמעינן ליה דפליג בהא. וכיון שכן ברייתא כמאן תרמייה. אלא ודאי איכא למימר דבין לרבנן בין לר' אלעזר כיון שנאסרה בשעת זיקה נאסרה עולמית. דלא פליגי התם אלא במיתה מפלת או נישואין הראשונין מפילין.