תשובות רשב"א/חלק ו/נה

סימן נהעריכה

עוד כתבת ועוד דלאביי הו"ל למיתני לא תחלוץ ולא תתייבם תוך שלשה עד שתדע אלא אית לן למימר מדשבקיה לדין חליצה ש"מ דלא תנשא דנקט יש במשמע דאין לה דין נישואין כלל.

תשובה כבר אמרתי דלא תנשא איצטריכא ליה. ועוד דלא תחלוץ ולא תתייבם תוך שלשה לא מהני ליה. דלא תתייבם אין לה שיעור דלעולם לא תתייבם דשמא ילדה צרתה ולד של קיימא. ולא תחלוץ לפום מאי דסבירא לך אינה אסורה אלא תוך שלשה. וכדתנן היבמה לא תחלוץ עד שיעברו עליה ג' חדשים.