תשובות רשב"א/חלק ו/נג

סימן נגעריכה

בפרק החולץ (ד' ל"ו) א"ר אלעזר אפשר איתא להא דר"ל ולא תני לה במתני' וכו' עד שתדע שמא מעוברת היא צרתה. ופרש"י ז"ל דקס"ד דאפי' ע"י חליצה לא תנשא לשוק. ומסיק אביי מידי תחלוץ ולא תחלוץ קתני אבל חליץ הכי נמי דמשתרייא. והנה זה פלא גדול דכיון דאביי מוקי למתני' בדלא חלצה אבל אי חלצה לאחר שלשה משתרייא. למה לי' למתני כלל בצרה עד שתדע שמא היא מעוברת. והא אפי' אין לה צרה א"א לה לינשא לשוק בלי חליצה ע"כ.

תשובה תמה אני על דברי רבינו נר"ו מה זו קושייא לאביי? ומאי אין לה צרה דקאמרת? ודאי משום דיש לה צרה הוצרך למתני' (למתני) לא תנשא בלא חליצה. דאי אין לה צרה פשיטא דלא תנשא לשוק בלי חליצה דיבמה לשוק בכדי לא נפקא. אלא משום דהלך בעלה וצרתה למדינת הים הוא. ואצטריך לחרותי דלא תנשא צרתה דאין חוששין שמא נתעברה צרתה שהלכה עם בעלה וילדה ולד של קיימא. וזה חידוש חידשה מתני' כדאיתא בדוכתא בריש פ' האשה. דאקשינן התם בשלמא יבומי לא דדילמא מיעברא וקא פגע באיסור אשת אח דאורייתא אלא לא תנשא אמאי? הלך אחר רוב נשים ורוב נשים מתעברות ויולדות. אלמא אדרבא לא תנשא בלא חליצה במקום שיש לה צרה צריכא טובא.