תשובות רשב"א/חלק ו/לז

סימן לזעריכה

עוד בפרק כיצד (שם ע"ב) ואחות אבי האב מן האב מהו. פלא אמאי לא מבעיא ליה באחות אם מן האם או באחות אם מן האב? זה לשונך.

תשובה שאלה זו אם כלשונה נאמרה חס ליה למר דלימא הכי. דאחות אם בין מן האב בין מן האם ערוה דאורייתא היא וכדאמרינן בריש פרק הבא על יבמתו. ואם שמא טעה הקולמוס וכך עלה במחשבה לכתוב אחות אבי האם ואחות אם האם. זו ודאי שאלה ואנחנו רגילין לשאול וכבר כתובה אצלי ובלשון הזה כתבתיה הא דאבעיא לן אחות אבי האב ואשת אחי אבי האב משום דלמטה ערוה ה"נ לאחות אבי האם ואחות אם האם דלמטה נמי ערוה. אלא משום דקבעי למבעי בהדה אשת אחי אבי האב דאלו מאם לאו ערוה למטה דידיה משום הכי קא בעי הני וה"ה להנך וחדא מינייהו נקט. והא דאמרינן בסמוך דהני תרתי דדמו להדדי חדא היא ה"ה נמי דהנך והני דדמו להדדי חדא חשיב להו.