תשובות רשב"א/חלק ו/לד

סימן לדעריכה

עוד בפ' כיצד תניא כוותיה דרב פפא ותיובתא דרב אושעיא וכו' ולא הספיק לעשות מאמר וכו'. פלא אמאי לא מוכח מהך רישא דבנולד ולבסוף ייבם לא פליג ר"ש וכו' כדכתב מר.

תשובה שמועה זו רבו הווייותיה ודקדוקיה ומה ידעתי ולא תדע אבין ולא עמך הוא. אבל מהורמנותיה דמר אני אומר כי אלו התשובות ויותר מהמה אנו רגילין להשיב. ויש אצלי שטה בכולה שמעתא בס"ד הריני כותבה לפני רבינו כמו שכתבתיה כך פירשתיה בס"ד. כך פירשתיה בס"ד. ואתה בנפה טהורה תבור אוכל מתוך פסולת.