תשובות רשב"א/חלק ה/רצג

סימן רצגעריכה

ולענין אם מותר לטלטל מעות בשבת, מפני האנסים, שהרב בעל התרומה ז"ל (בהלכות שבת סימן רצ"ו) התיר, ויש מי שהקשה עליו: שהרי להציל מפני הדליקה לא התירו, אלא בכתבי הקדש, כדמוכח בפרק כל כתבי (שבת קטז, ב)?

תשובה: יפה דנת, יפה הקשית וכו'.