תשובות רשב"א/חלק ה/רמד

סימן רמדעריכה

שאלת: הרי שהשר העביר כרוז בעיר: שלא יחרימו הקהל שום חרם; כי אם ברשות ראובן. ואם יחרימו, שיהא אותו חרם מבוטל. אי הוי מבוטל כיון שבטלו השר, או לא?

תשובה: כל דאין החרם מבוטל ע"י כך. שאין ביד שום אדם לבטל שבועות ונדרים וחרמות של אחרים, ולא להתיר, זולתי איש לאשתו ואב לבתו. וא"ת: שאין השבועות ונדרים וחרמות חלים על דבר מצוה, ומצוה לקיים דבר שר ושלטון. דברים בגו.