תשובות רשב"א/חלק ה/רמג

סימן רמגעריכה

ועל האנשים הגנבים, אשר אמרת, כבר אמרתי דהכל לפי השעה ואם אתם רואים שחוזרים בהם, ואפשר להתיר להם מחמת החרם, מוטב. ואם לאו, דאינם רוצים לקבל עליהם מה שגזרת עליהם, כאילו קוצים מן הכרם. ולעולם תעשה מעשיך עם האצילים. שאמרת, שהם בעלי עצה, והסברה. וה' אלהיך יעמוד על ימינך, ועשה מרעה לבלתי עצבך.