תשובות רשב"א/חלק ה/רלא

סימן רלאעריכה

עוד שאלת. לדעת הגאונים ז"ל, דשבועה דאורייתא בנקיטת חפץ, ושבועות הסת היא שלא בנקיטת חפץ. א"כ, כששאלו בפ' שבועות הדיינין (מ"א ע"א): מאי איכא בין שבועה דאורייתא, לשבועה דרבנן? היאך לא אמר: איכא בינייהו נקיטת חפץ, דשבועה דאורייתא בנקיטת חפץ?

תשובה: האמת כמו שאמרו הגאונים ז"ל. ושאלה זו ששאלת, שאלה היא. אלא שכבר תירצה הרא"ם ז"ל, בפי' שבועות שלו. דהתם בדיני קא מיירי, בתכסיסים לא קא מיירי. וזה נכון.