תשובות רשב"א/חלק ה/ריט

סימן ריטעריכה

עוד שאלת. הרי שנינו (בנדרים דף עז:) בלשונות של הקמה, יפה עשית, אין כמותך. אם לא נדרת מדירך אני; דבריו קיימין, ואף על פי שלא אמר: קיים ליכי. והטעם, לפי שהוא גילוי דעת. א"כ האשה שנדרה לשתי שנים, ואמר לה בעלה: אם הייתי יודע שדעתך לידור כך, הייתי שוכרך שתדורי לעשר שנים. נראה דהדבר פשוט, שדבריו קיימין. וכדומה לזה, אם לא נדרת מדירך אני. וכן נראה פשוט, דבלשונות של הקמה אין לחלק בין שאנו יודעים ומכירים שהוא אומר לקפח אותה בדבריו, או מפני שהוא רוצה בנדרה. דהא לא קי"ל כר"ח (בנדרים דף עח:), בשותק על מנת למיקט.

תשובה: הדבר באמת נראה פשוט בשאלת חכם, וראיותיו היא התשובה. והאמת כמו שאמרת