תשובות רשב"א/חלק ה/ריג

סימן ריגעריכה

ולענין מה ששאלת: אי סומא צריך שיבדיל על הכוס, אי לא?

תשובה: כתבו הגאונים ז"ל דאינו צריך שיבדיל על הכוס, ובתפילה בלבד סגי ליה.