תשובות רשב"א/חלק ה/ריב

סימן ריבעריכה

שאלת ממני להודיעך דעתי, אם צריך האדם שיאכל בלילי שבתות?

תשובה: כן כתב ר' סעדיה גאון ז"ל, דצריך שיאכל כזית לפחות בלילי שבתות אחר הקידוש.