תשובות רשב"א/חלק ה/רי

סימן ריעריכה

ומה שאמרת בכותי שהביא דורון לישראל מדברים שיש במינן במחובר לקרקע ביום טוב ראשון של ר"ה שחל להיות בה' בשבת. והרב הגדול ה"ר שלמה ן' אברהם דמונט"פלר ז"ל התיר לאוכלן בשבת דלאחריו, משום דלא אמרינן הכנה משני ימים, כי אם מיום אחד. ושאלת ממני: מהו לסמוך על הוראה זאת לכתחילה, או לא?

תשובה: מי הוא אשר יבא אחר הרב (הרשב"א מן מונטפלר) ז"ל את אשר כבר עשה? וכבר הורה זקן בהכנה דרבנן. אבל לדין יש תשובה, דשני ימים טובים דראש השנה – כיומא אריכתא משול להו רבנן לכולהו מילי, בר מלגבי מת. ואנו לא ראינו מי שנהגו בו היתר בכל מקומותינו.