תשובות רשב"א/חלק ה/רטז

סימן רטזעריכה

שאלת: אם מותר לקנח בשבת בעפר תיחוח לכתחילה, אם אין לו מים?

תשובה: ודאי דמותר לקנח בעפר תיחוח, מדאמרינן (בשבת דף צה): אסור לכבד את הבית, שמא ישוה גומות. ולא נקט טעמא, משום איסור טלטול.