תשובות רשב"א/חלק ה/רטו

סימן רטועריכה

שאלת: בהא דאמרינן (בפ' לולב הגזול דף לו:) בדר' חנינא, דמטביל באתרוג ונפיק ביום טוב ב', אם הוא יום ג' דהיינו חול המועד, כדעת ר"ת ז"ל, או יום טוב שני ממש? ואם הוא יום ג', היאך קורא אותו יום טוב, כיון דחוה"מ הוא?

תשובה: כך האמת לפי דעתי בדעת ר"ת, דיו"ט ב' של גליות – משום ספק יום ראשון אנו עושין אותו, וכיון שכן – כל מה שפסול ביום ראשון פסול ביום שני. וחולו של מועד הוא יום טוב, וכן אנו מזכירין בתפלת המוספין; וגם הוא אסור בעשיית מלאכה שאינה דבר האבד מדברי תורה, אם כן יום טוב הוא.