תשובות רשב"א/חלק ה/רז

סימן רזעריכה

שאלת: חצר ידועה ליעקב, ומת והניח ב' בנים, ראובן ושמעון. ועכשיו, החצר בחזקת שמעון, וראובן אחיו מערער על חלקו. והשיב לו שמעון: דאפי' דהיה לו זכות בו, כבר נפקע, לפי שכבר עוררת על זה בפני ב"ד, וקבעו לך זמן ב"ד להביא ראיה, ולא הבאת. עד שהתרו בך שאם לא תבא להתראה בפניהם עד יום נועד, שהיה זכותך נפקע, ועבר היום ולא באת. וראובן טוען: כן הוא, שקבעו זמן, ובאתי. על מי להביא ראיה?

תשובה: דברים פשוטים אני רואה, שאפילו הודה ראובן שלא הביא ראיותיו תוך הזמן שקבעו לו בב"ד, לא אבד זכותו. כדאסיקנא בנדרים בפ' ד' נדרים (כ"ז ע"א), גבי ההוא דאמר: אם לא אתינא וכו' ליבטלן זכותיה. והלכתא: אסמכתא קניא, והא דקנו מיניה בב"ד חשוב. אלמא כל דלא קנו מיניה בב"ד חשוב, לא בטלן זכוותיה.