תשובות רשב"א/חלק ה/קצא

סימן קצאעריכה

(עיין בסימנים הקודמים) עוד אמרת, ותמהת על מה שאמרתי בראשונה, דמ"מ, הרי נעשה שואל בחלקו של ראובן ע"כ. ואמרת, לא השיגה דעתנו להבין, דמה איכפת ללוי אם נעשה שואל אצל ראובן השותף, שיעשה שואל לחלק שמעון, שלקח שכר ממנו, או משלוחו?

תמה אני, איש כמוך מי גריס העלמה הזאת, ואין מפרשים לחכם! אני לא כתבתי זה, שיוסיף או יגרע בדינו של לוי ושמעון, אלא בדין לוי וראובן, כדין שלא יטעון בדבר זה לומר: כיון שהבהמה משותפת בין ראובן ושמעון, ולוי טוען ששכורה היתה לו משמעון, איכא למימר שוכר הוא בחלקו של ראובן, שהשותף שיורד ברשות, והשוכר מן האחד, כאלו שכר משניהם, והשכירות א' הוא לפי שאמרתי שכבר הודה, ששאל מראובן חלקו, ונתחייב לו כשואל, ולא נפטר מחמת שכירותו, של שמעון.