תשובות רשב"א/חלק ה/קעה

סימן קעהעריכה

עוד השיב. הא דקי"ל: אין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין, ומשמע דאם קבלו, אין דנין ע"פ אותו עדות; ואפ"ה אמרינן בפרק הגוזל בתרא (דף קיב:), שאם היו עדיו חולים, או שהיו רדופים ללכת למדינת הים, מקבלין. מסתברא דאין אומרים כן בקבלת עדות בלילה, לפי שקבלת עדות הוי כתחילת דין הוא, ותחילת דין לעולם אינה אלא ביום. ואם דנו, אין דיניהם דין.