תשובות רשב"א/חלק ה/קנט

סימן קנטעריכה

ומה ששאלת: אם עמד הלוה ופרעו, אם חייב המלוה להחזיר לו, לפי ראות עיני הדיינין? זה הוא פשוט, שאינו חייב, דאבק רבית אינה יוצאה בדיינין. וכ"ש זה, שהוא כרבית מאוחרת. ומדבריו גם כן אתה למד כן, שהוא ז"ל כתב: אם עדיין לא החזיר לו חובו. ומה שאמרת: שלא מצאת בספריו, דין משכנתא דבית. איני יודע מה אתה שח! דדין חצר שכתב, היינו דין בית.