תשובות רשב"א/חלק ה/קנג

סימן קנגעריכה

שאלתם: עשו ב"ד פתיחא על דלא אתי לדינא. והתובע שואל, שיתנו לו ב"ד הפתיחא, אם שומעין לו? ואפי' למאן דמפרש שיתנו לו הפתיחא שעשו ב"ד על דלא ציית לדינא, אומר אני שאין נותנין לתובע פתיחא שעשו על דלא אתי לדינא. כי הפתיחא שב"ד עושין על דלא ציית, עד שיפרענו יהיה ראיה לתובע, שיצא הנתבע חייב ואין צריך לבא עוד לדין עמו. אבל הפתיחא שעשו משום אפקירותא דבי דינא, מה ראיה יש בה לתובע בה, שכל זמן שיבא לדון יקרעוהו, ויתחילו בתחילה. ואולי יצא הנתבע זכאי ע"כ.

תשובה: מסתברא שנותנים לו. דהא אי לא אתי, כתבינן מיד אדרכתא אנכסיה, כדאיתא התם בפרק הגוזל (בתרא דף קיב:). וא"כ ראיה גדולה היא לתובע זה, והלכך נותנים לו.