תשובות רשב"א/חלק ה/קנ

סימן קנעריכה

אנן ב"ד חתומי מטה, כן היה שבא לפנינו פלוני בן פלוני, ואמר לנו: הרי שקניתי מפלוני בן פלוני, ומאשתו מרת פלונית, אותם בתים תחתיות ועליות שיש להם במדינת ברצלונא בשכונת ישראל. ומתירא אני, שמא יש לשום איש או לשום אשה זכות או שום שיעבוד באותם בתים תחתיות ועליות הנז'. בבקשה מכם, שתחרימו בבית הכנסת, על כל מי שיש לו שום זכות ושום שיעבוד בעולם, באותם בתים הנז', שיבא ויגיד ויביא ראיותיו לפניכם, מכאן ועד יום פלוני, והריני מוכן לפייסו בדמי המכירה הנז', שעדיין בידי. ואנו ב"ד ראינו דבריו, ושמענו בקולו, וצוינו לש"ץ להחרים בבית הכנסת חרם גמור בספר התורה על דעת המב"ה (המקום ברוך הוא), ועל דעת ב"ד, כל איש ואשה, בין שהוא בבית הכנסת, בין שהוא חוצה לה, שיש לו שום זכות ושום שיעבוד ושום חלק באותם בתים הנז', בברצלונה בשכונת אחינו ישראל, שקנה פלוני ממרת פלונית ומבעלה, שיבא לפנינו (אנו) ב"ד, ויגיד לפנינו כחו וזכותו, ויוציא ראיותיו בפנינו, עד זמן פלוני. ואם לא יגיד, שנפקיע שיעבודו וזכותו מעל אותם הבתים תחתיות ועליות, הפקעה גמורה. וכן החרים בכלל חרם זה הנז' כל מי שיודע עדות שיש לשום איש ואשה בעולם, שום כח ושום זכות ושיעבוד בעולם, ושום חלק באותם הבתים תחתיות ועליות וחצרות הנז', שיבא לפנינו ויעיד מה שהוא יודע. ואחר שהחרים ש"ץ החרם הנז', לא יצא ולא בא לפנינו שום איש ואשה שבעולם, שיטען על אותם הבתים הנז' שקנה פלוני הנז', שום טענה בעולם, ושיאמר שיש לו כח ושום זכות ושיעבוד בעולם, ולא שום חלק באותם בתים תחתיות ועליות הנז', שום טענה בעולם. לא מחמת חוב, ולא מחמת שום זכות, או שום שיעבוד בעולם. הסכמנו הפקענו מהיום, כל חוב ושיעבוד שיוציא שום איש ואשה מיושבי עירנו, מהיום הזה ואילך, על אותם בתים תחתיות ועליות הנז', ובטלנו אותו חוב ושיעבוד בטול גמור, ויהיו ראיותיו כחרס הנשבר. לפי שאותו ממון ואותו זכות, אנו מפקירין ומפקיעין אותו הפקר גמור והפקעה גמורה, וביטלנו אותם ראיות ביטול גמור. ומה שהסכמנו [היה בחודש] פלוני, שנת חמשת אלפים ול"ב לבריאת העולם. וחתמנו ונתנו ביד ר' פלוני, להיות לו ולבאי כחו, לראיה ולזכות.

וזה נוסח החרם. משביעין אנו בגזירת יהושע בן נון, בתרי"ג מצות, ובספר התורה הזה, על דעת המב"ה (המקום ברוך הוא), ועוד ב"ד, שהם ר"פ ור"פ בן פלוני, כל איש ואשה בין שהוא בבית הכנסת, בין שהוא חוצה לה, שיש לו שום זכות ושום כח. ושיעבוד באותם בתים תחתיות ועליות. וחצרות, שהם במדינת ברצלונה בשכונת אחינו ישראל, שקנה פלוני הנז' ממרת פלונית הנז' ומבעלה הנז', שיבא היום ועד זמן פלוני, לפני הב"ד הנז', שהם. פלוני ופלוני ופלוני הנז', ויגיד להם אותו זכות ושיעבוד שיש לו באותם הבתים הנז', ויגיש ראיותיו לפניהם. וכן כל מי שיודע שום עדות שיש לשום איש ואשה בעולם, שום כח ושום זכות ושום שיעבוד ושום חלק באותם הבתים תחתיו' ועליות וחצרות הנז', שיבא ויעיד לפני ב"ד הנזכר, עד הזמן הנז'. וכל מי שלא יגיד זכותו ושיעבודו לפני הב"ד הנז', מכאן ועד הזמן הנז', הרי הב"ד הנז', מפקיעין זכותו ושיעבודו הפקעה גמורה. וכל העובר על כוונתנו וכו': מי שבירך אברהם יצחק וכו'.

נוסח שטר חזקה. בפנינו עדים ח"מ, נתן ר' פלוני לרבי פלוני מפתחות הבתים, שהיו לו במדינה זו, בשכונת אחינו ישראל שמכר אותם לר' פלוני הנז', כמו שכתוב וחתום בשטר המכירה שעשה לו. וכך אמר לו, ר' פלוני לר' פלוני: לך חזק וקנה. ור"פ הנז', פתח ונעל לפנינו, ונכנס והחזיק באותם הבתים הנז', חזקה גמורה בפני פלוני הנז'. ומה שהיתה לפנינו בחדש פלוני, שנת כך וכך לבריאת עולם, למנין שאנו מונין פה במתא ברצלונה, כתבנו וחתמנו וכו'.